Jennifer Davis

Adjunct Instructor of English

jdavis74@uca.edu

Irby 301G

(501) 852-2064