Nanette Zobkov-Perez

Adjunct Instructor

nzobkov@uca.edu

Torreyson West 316E

(501) 852-7412